Zamówienia
Numer zamówienia: ZP/03/MZBM/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie usługi: „Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.

Numer zamówienia: ZP/03/MZBM/2018

Składanie ofert do dnia 02.08.2018 r. do godziny 09:00.

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania