Kontakt
Klauzula informatcyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZBM TBS Sp. z o.o. z siedzibą
  w Sosnowcu, ul. J. Korczaka, 41-200 Sosnowiec
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mzbm.sosnowiec.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające/zarządzające stroną www
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 6. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu