MZBM
Oferta Pracy – Inspektor Nadzoru Budowlanego

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS  Sp. z o. o w Sosnowcu

zatrudni Inspektora Nadzoru Budowlanego  

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

– wykształcenie średnie lub wyższe,

– uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

– praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,

– umiejętność obsługi komputera(Word, Excel),

– umiejętność pracy w zespole,

– zdolność analitycznego myślenia,

– komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami,

– wysoka kultura osobista,

– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania pożądane:

– wykształcenie wyższe budowlane –magisterskie,

 

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

– praca na pełen etat lub ½ etatu

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia)

 

Wymagane dokumenty

– CV,  mile widziany list motywacyjny

CV wraz z dołączoną poniżej zaakceptowaną zgodą proszę o przesłanie na adres mailowy:

kzielinska@mzbm.sosnowiec.pl

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ja niżej podpisany  ………………………………. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ………………………………………………….…..*

wpisać stanowisko *

Adres Spółki: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Korczaka 7 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZBM-TBS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzbm.sosnowiec.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne