Zamówienia
„Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie dostawy pn.: „Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu”.

Numer zamówienia: ZP/04/MZBM/19

 Składanie ofert do dnia 20.09.2019 r. do godziny 09:30.

 

projekt budowlany

projekt elektryczny