Zamówienia
„Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2098 r., poz. 1843) na wykonanie usługi pn. „Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów”.

Numer zamówienia: ZP/01/MZBM/20

 Składanie ofert do dnia 20.03.2020 r. do godziny 08:00.

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 24.03.2020 r. do godziny 08:00.

Otwarcie ofert dnia 24.03.2020 r. o godzinie 08:15.