Zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka

Numer zamówienia: WZP.271.1.78.2018.MZBM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017  r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: “Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka”.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-OJS215-491520