Zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017  r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala  Dobrzańskiego 99a”.

Numer zamówienia: WZP.271.1.120.2018.MZBM

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! 

Składanie ofert do dnia 18.12.2018 r. do godziny 08:00.