Zamówienia
Ogłoszenie na najem garaży stanowiących własność i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Ogłoszenie na najem garaży stanowiących własność i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

  1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o., zwana dalej „Spółką” ogłasza, że wynajmie kompleks 24 garaży zlokalizowanych przy ul. Hanki Ordonówny i Jana Kiepury w Sosnowcu w drodze pierwszeństwa wpływu wniosku na najem garaży.
  2. Garaże wykonane są z prefabrykowanych modułów żelbetowych o wymiarach 6,00 x 3,00 mb każdy. Każdy garaż wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, co umożliwia wykonanie przez Najemcę indywidualnego doprowadzenia zasilania w energię elektryczną na własny koszt, po podpisaniu stosownej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
  3. Garaże zostaną wynajęte wyłącznie na potrzeby własne najemców.
  4. Wnioski mogą składać osoby fizyczne/osoby prawne/podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej „osobami”, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Wnioski można składane osobiście w siedzibie spółki przy ul. Korczaka 7 w Sosnowcu lub w drodze elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl przez okres 14 dni od dnia zamieszenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, czyli do dnia 14 czerwca.
  6. Na wniosku składanym osobiście w siedzibie Spółki odnotowuje się datę i godzinę wpływu wniosku.
  7. O pierwszeństwie wynajmu garaży decyduje kolejność wpływu wniosku.
  8. Osoby, z którymi zostanie zawarta umowa najmu przed podpisaniem umowy zobowiązane są wpłacić kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty czynszu (brutto) za dany garaż. Kaucja stanowi zabezpieczenie należności wynikających z najmu, jakie przysługiwać będą Wynajmującemu w dniu opróżnienia i przekazania garażu.
  9. Stawka czynszu wynosi 320 zł netto i będzie powiększona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej przy zawieraniu umowy.
  10. Umowy najmu garaży będą zawierane na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia za 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia bądź w drodze porozumienia stron.